“Fyzická zdatnosť je prvým znakom šťastia“ J.H.PILATES

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem Flow pilates centru, s.r.o. (FPC) súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, a to: meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktná adresa, e- mail, telefónne číslo, za účelom vedenia klientskej evidencie, komunikácie, pre potreby zmluvného vzťahu (fakturácie, objednávky, pošta, mailová komunikácia a pod.). Odoslaním prihlášky udeľujem súhlas so získavaním a spracovaním predmetných osobných údajov aj pre potreby priameho marketingu FPC, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch, pre posielanie informácii o možnostiach ďalšieho vzdelávania a platnosti osvedčení a to po dobu, počas ktorej sú tieto aktivity uskutočňované. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som bol informovaný/á o spôsobe a účele spracúvania osobných údajov vo FPC, som si vedomý/á svojich práv v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a svoj súhlas udeľujem dobrovoľne. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je možné realizovať kedykoľvek písomnou formou.