“Fyzická zdatnosť je prvým znakom šťastia“ J.H.PILATES

Pilates inštruktor - športový odborník

KURZ PILATES INŠTRUKTOR – ŠPORTOVÝ ODBORNÍK

 

Medzinárodný kurz vzdelávacej organizácie Balanced Body®USA inštruktor pilates – športový odborník je zameraný špeciálne na cvičenie na podložke pre skupinových a individuálnych klientov. Pozostáva zo 6 častí:

Prvá časť – ANATÓMIA PRE PILATES INŠTRUKTOROV - 28. september 2019  

Druhá časť - POHYBOVÉ PRINCÍPY - 19. - 20. október 2019

Tretia časť - MAT 1* - 16. - 17. november 2019

Štvrtá časť - MAT 2 - 14. - 15. december 2019

Piata časť - MAT 3 - 11. - 12. január 2020

Šiesta časť - SKÚŠKY - 24. alebo 31. január 2020

*MAT ( z ang. mat -  podložka, cvičenie na podložke)

Prvá časť - Anatómia pre pilates inštruktorov **/ ***

 • Oboznámenie sa a osvojenie si základných odborných pojmov z anatómie (smery, pohyby, roviny tela, pozície)
 • Telo a jeho sústavy – základná charakteristika oporného systému (typy kĺbnych spojení, šľachy, väzivá, fascie)
 • Kosti a svaly hlavy, krku a tváre; synergické svaly
 • Kosti a svaly chrbtice a hrudníka; synergické svaly
 • Kosti a svaly hornej končatiny; synergické svaly

Rozsah: 1 deň (sobota)

Požiadavky na študenta: vek 18 rokov

** ak ste absolvovali anatómiu a fyziológiu ľudského tela v inom vzdelávacom zariadení stačí poslať doklad o absolvovaní

*** cena 110 eur

 

Druhá časť  - Pohybové princípy 

 • Základné informácie o pohybových vzorcoch, biomechanike, tréningových princípoch a o správnom nastavení tela pred a počas cvičenia
 • Základné informácie o spôsobe cvičenia, o základoch športového tréningu, ako efektívne zostaviť cvičebný plán pre klientov po zraneniach, ako zlepšiť všeobecnú zdatnosť klientov
 • Pohybové princípy obsahujú 5 modulov:
 1. Modul: Telo v pohybe (ako telo pracuje v rovinách, hodnotenie a nastavenie držania tela, funkčné pohybové vzorce, patológie držania tela, verbálne a neverbálne pokyny)
 2. Modul: Trup ako celok (štúdie autorov zaoberajúcich sa vývojom “core” tréningu, význam správneho dýchania, vysvetlenie pojmov vnútorná a vonkajšia jednotka, driekovo-panvová stabilita, aktivácia svalov panvového dna)
 3. Modul: Sila a pohyblivosť dolných končatín (nastavenie bedrového, kolenného a členkového kĺbu počas cvičenia, pohybové vzorce dolnej končatiny, mechanizmus svalovej kontrakcie, typy svalovej kontrakcie, praktické ukážky cvikov zameraných na pohyblivosť a silu dolných končatín, patológie dolných končatín)
 4. Modul: Sila a pohyblivosť horných končatín (postupnosť tréningu horných končatín - kliky, doska, pohyby lopatky a ramenného kĺbu, vyvstelenie pojmu skapulohumerálny rytmus, praktické ukážky cvikov na vytvorenie stability v ramennom kĺbe, tréningové princípy)
 5. Modul: Dynamická ohybnosť a relaxácia (vysvetlenie pojmov rozsah pohybu, pohyblivosť a ohybnosť, teoretické poznatky o fasciách, teória a koncept strečingu a myofasciálne techniky, praktické ukážky myofasciálneho strečingu)

Rozsah: 2 dni (sobota, nedeľa)

Požiadavky na študenta: absolvovať anatómiu pre pilates inštruktorov

 

Tretia časť  - MAT 1 (úvod do pilates metódy, cviky pre začiatočníkov a mierne pokročilých)

 • Úvod do histórie pilates metódy
 • Základné pilates princípy (dýchanie, koncentrácia, kontrola, centrum tela, precíznosť, rytmus, rozvoj svalovej sily, telo v pohybe a relaxácia)
 • Pohybové pilates princípy – trup ako celok (prehĺbenie si informácií )
 • Základné pilates cviky pre začiatočníkov a mierne pokročilých klientov a modifikácie k cvikom
 • Zostavenie cvičebného plánu pre skupinové cvičenia
 • Základné informácie na zostavenie cvičenia pre klientov s osteoporózou a tehotné klientky
 • Ukážkové hodiny (úvodná hodina pilates cvičenia na podložke)
 • Tréningové hodiny

Rozsah: 2 dni (sobota, nedeľa)

Požiadavky na študenta: absolvovať anatómiu pre pilates inštruktorov,  absolvovať druhú časť  kurzu – pohybové princípy

 

Štvrtá časť - MAT 2 (cviky pre stredne pokročilých a pokročilých)

 • Základné pilates cviky pre stredne pokročilých a pokročilých klientov a modifikácie k cvikom
 • Pohybové pilates princípy – pohyblivosť a stabilita ramena (prehĺbenie si informácií )
 • Hodnotenie držania tela a posúdenie odchýlok od správneho držania tela
 • Povinnosti a kompetencie pilates inštruktora
 • Zostavenie cvičebného plánu, náplň, výber cvikov a následnosť cvikov
 • Ukážkové hodiny (pilates cvičenie na podložke pre začiatočníkov, pilates cvičenie na podložke pre mierne pokročilých)
 • Tréningové hodiny

 

Rozsah: 2 dni (sobota, nedeľa)

Požiadavky na študenta: absolvovať anatómiu pre pilates inštruktorov,  absolvovať druhú časť  kurzu – pohybové princípy a absolvovať tretiu časť kurzu MAT 1

 

Piata časť - MAT 3 (cviky pre pokročilých a super pokročilých s pomôckami)

 • Základné Pilates cviky pre pokročilých a super pokročilých klientov s pomôckami (valcom, kruhom, over ballom a thera bandom) a modifikácie k cvikom
 • Funkčné cvičenie pre horné a dolné končatiny, ktoré obohacujú cvičenie na podložke aby sa vyvinula sila a ohybnosť celého tela
 • Strečingové a myofasciálne cviky pre jednotlivé svalové skupiny
 • Zostavenie cvičebného plánu, náplň, výber cvikov a následnosť cvikov s pomôckami
 • Ukážkové hodiny (pilates cvičenie na podložke pre pokročilých)
 • Tréningové hodiny
 • Informácie k záverečným skúškam

Rozsah: 2 dni (sobota, nedeľa)

Požiadavky na študenta: absolvovať anatómiu pre pilates inštruktorov,  absolvovať druhú časť  kurzu pohybové princípy, absolvovať tretiu časť kurzu MAT 1 a štvrtú časť kurzu MAT 2

 

Šiesta časť - skúšky

 • test z anatómie
 • teoretický test
 • praktická skúška

Rozsah: 4 hodiny

 

Miesto konania:

Flow pilates centrum, s.r.o. Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica

 

Cieľ kurzu:

 • je vyškolenie pilates inštruktorov - športových odborníkov
 • absolvent kurzu bude teoreticky a prakticky ovládať:
 • základy cvičenia pilates na podložke
 • vykonávať skupinové a individuálne cvičenie
 • zostaviť cvičebný plán pre začiatočníkov, mierne pokročilých, stredne pokročilých a pokročilých cvičencov
 • zostaviť cvičebný plán pre klientov s osteoporózou, v tehotenstve a pre klientov s patológiami kostrovo svalového aparátu
 • zostaviť cvičebný plán s cvičebnými pomôckami (valcom, kruhom, over ballom a thera bandom)

 

Kurz je vhodný pre:

 • záujemcov o tento druh cvičenia, trénerov rôznych športov, fyzioterapeutov, kondičných trénerov, učiteľov telesnej výchovy a masérov

 

Podmienky k získaniu osvedčenia Balanced Body®USA MAT PILATES INSTRUCTOR:

 • absolvovať 12 hodín anatómie pre inštruktorov
 • absolvovať 64 vyučovacích hodín v jednotlivých častiach (víkendové štúdium)
 • absolvovať 20 hodín „vlastné cvičenie“ (skupinové alebo individuálne cvičenie pilates v ktoromkoľvek zariadení kde sa cvičí pilates alebo vo Flow pilates centre, s.r.o. ako cvičenec)
 • absolvovať 15 hodín skupinových cvičení ako pozorovateľ
 • odučiť 35 hodín (odcvičiť napr. s rodinou, priateľmi atď.)
 • vyplniť a zaslať prihlášku na záverečné skúšky
 • úspešne absolvovať skúšku z anatómie a teoretickú a praktickú skúšku

Certifikáty:

 • po ukončení prvej časti kurzu anatómia pre pilates inštruktorov absolvent získa osvedčenie od Flow pilates centra, s.r.o o absolvovaní
 • po ukončení druhej časti Pohybové princípy absolvent získa certifikát o absolvovaní MOVEMENT PRINCIPLES od Balanced Body®USA
 • po ukončení tretej časti MAT 1 absolvent získa certifikát o absolvovaní MAT 1 MODUL od Balanced Body®USA
 • po ukončení štvrtej časti MAT 2 absolvent získa certifikát o absolvovaní MAT 2 MODUL od Balanced Body®USA
 • po ukončení piatej časti MAT 3 absolvent získa certifikát o absolvovaní MAT 3 MODUL od Balanced Body®USA
 • absolvovaní záverečných skúšok absolvent získa medzinárodne platný certifikát ako kvalifikovaný inštruktor MAT PILATES od Balanced Body®USA
 • absolvent získa zároveň aj osvedčenie MŠ SR ako inštruktor Pilates II. kvalifikačného stupňa, ktoré je platné do 31.12.2021

 

Cena: 890 eur *

     * splátkový kalendár – v prípade potreby záujemcu o kurz možnosť zaplatenia v dvoch splátkach prvú časť splátky 500 euro  pred začatím kurzu a druhú časť splátky 390 euro do začiatku tretej časti kurzu)

 • Anatómia pre pilates inštruktorov - cena 110 eur (nie je v cene kurzu,  nie je povinná pre všetkých účastníkov)

prihlaska