pilates cviky

Inštruktor pilates I. kvalifikačného stupňa

Kurz je organizovaný v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu, Univerzity Komenského v Bratislave.

Cieľ kurzu:

 • Je vyškolenie inštruktorov pilates I. kvalifikačného stupňa – športových odborníkov
 • Absolvent kurzu bude teoreticky a prakticky ovládať:
 • Základy cvičenia pilates na podložke
 • Vykonávať skupinové a individuálne cvičenie
 • Zostaviť cvičebný plán pre začiatočníkov a mierne pokročilých cvičencov

Kurz pozostáva zo 4 častí:

Termíny JAR 2024:

 • 1. časť – Všeobecná časť:  15. – 17. marec 2024
 • 2. časť – Špeciálna časť – pohybové princípy:  06. – 07. apríl 2024
 • 3. časť – Špeciálna časť – MAT 1*:  18. – 19. máj 2024
 • 4. časť – Záverečné skúšky – 22. jún 2024

Termíny JESEŇ 2024:

 • 1. časť – Všeobecná časť:  september/október 2024
 • 2. časť – Špeciálna časť – pohybové princípy:  16. -17. november 2024
 • 3. časť – Špeciálna časť – MAT 1*: 25. – 26. január 2025
 • 4. časť – Záverečné skúšky – 21. marec 2025

*MAT ( z ang. mat –  podložka, cvičenie na podložke)

Požiadavky na študenta: Vek 18 rokov

OBSAH KURZU:

1.časť- Všeobecná časť:

 • Úvod
 • Základy psychológie a pedagogiky
 • Základy biologicko-lekárskych vied (anatomicko-fyziologické základy človeka, základy biomechaniky a výživy)
 • Teória na didaktika športu a pohybových aktivít
 • Test zo všeobecnej časti

Rozsah: 3 dni – 22 hodín (piatok, sobota, nedeľa)

2.časť – Pohybové princípy (sobota, nedeľa od 9:00 do 16:00 hod.)

Pohybové princípy 

 • Základné informácie o pohybových vzorcoch, biomechanike, tréningových princípoch a o správnom nastavení tela pred a počas cvičenia
 • Základné informácie o spôsobe cvičenia, o základoch športového tréningu, ako efektívne zostaviť cvičebný plán pre klientov po zraneniach, ako zlepšiť všeobecnú zdatnosť klientov
 • Pohybové princípy obsahujú 5 modulov:
 1. Modul: Telo v pohybe (ako telo pracuje v rovinách, hodnotenie a nastavenie držania tela, funkčné pohybové vzorce, patológie držania tela, verbálne a neverbálne pokyny)
 2. Modul: Trup ako celok (štúdie autorov zaoberajúcich sa vývojom “core” tréningu, význam správneho dýchania, vysvetlenie pojmov vnútorná a vonkajšia jednotka, driekovo-panvová stabilita, aktivácia svalov panvového dna)
 3. Modul: Sila a pohyblivosť dolných končatín (nastavenie bedrového, kolenného a členkového kĺbu počas cvičenia, pohybové vzorce dolnej končatiny, mechanizmus svalovej kontrakcie, typy svalovej kontrakcie, praktické ukážky cvikov zameraných na pohyblivosť a silu dolných končatín, patológie dolných končatín)
 4. Modul: Sila a pohyblivosť horných končatín (postupnosť tréningu horných končatín – kliky, doska, pohyby lopatky a ramenného kĺbu, vyvstelenie pojmu skapulohumerálny rytmus, praktické ukážky cvikov na vytvorenie stability v ramennom kĺbe, tréningové princípy)
 5. Modul: Dynamická ohybnosť a relaxácia (vysvetlenie pojmov rozsah pohybu, pohyblivosť a ohybnosť, teoretické poznatky o fasciách, teória a koncept strečingu a myofasciálne techniky, praktické ukážky myofasciálneho strečingu)

Rozsah: 2 dni – 16 hodín (sobota, nedeľa od 9:00 do 16:00 hod.)

Požiadavky na študenta: Absolvovať všeobecnú časť

3.časť – MAT 1:

MAT 1 (úvod do pilates metódy, cviky pre začiatočníkov a mierne pokročilých)

 • Úvod do histórie pilates metódy
 • Základné pilates princípy
 • Základné pilates cviky pre začiatočníkov a mierne pokročilých klientov na podložke a modifikácie k cvikom
 • Zostavenie cvičebného plánu pre skupinové cvičenia
 • Ukážkové hodiny
 • Tréningové hodiny

Rozsah: 2 dni – 16 hodín (sobota, nedeľa od 9:00 do 16:00 hod.)

Požiadavky na študenta: Absolvovať všeobecnú časť a špeciálnu časť pohybové princípy

Skúšky: 

 • Teoretický test zo špeciálnej časti
 • Praktická skúška

Rozsah: 4 hodiny

Podmienky k získaniu osvedčenia Inštruktor pilates I. kvalifikačného stupňa:

 • Absolvovať 22 všeobecných vyučovacích hodín (víkendové štúdium)
 • Absolvovať 32 špeciálnych vyučovacích hodín (víkendové štúdium)
 • Absolvovať 35 hospitačných hodín
 • Odovzdať záverečnú prácu v rozsahu 5 – 10 strán
 • Úspešne absolvovať skúšku zo všeobecnej časti a skúšku zo špeciálnej časti

Miesto konania:

Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave

Certifikáty:

Inštruktor pilates I. kvalifikačného stupňa

Cena: 730 eur

PRIHLÁŠKA: Prihlásiť sa je nutné výhradne cez FTVŠ. E-mail: akademia@fsport.uniba.sk

ĎALŠIE VZDELÁVANIE

V prípade, že by ste si chceli rozšíriť odbornosť a získať medzinárodný certifikát Balanced Body®USA, je potrebné absolvovať tieto nadväzujúce časti:

Anatómia pre pilates inštruktorov

 • Oboznámenie sa a osvojenie si základných odborných pojmov z anatómie (smery, pohyby, roviny tela, pozície)
 • Telo a jeho sústavy – základná charakteristika oporného systému (typy kĺbnych spojení, šľachy, väzivá, fascie)
 • Kosti a svaly hlavy, krku a tváre; synergické svaly
 • Kosti a svaly chrbtice a hrudníka; synergické svaly
 • Kosti a svaly hornej končatiny; synergické svaly

Rozsah: 1 deň (sobota) cena 130,- eur

MAT 2 (cviky pre stredne pokročilých a pokročilých)

 • Základné pilates cviky pre stredne pokročilých a pokročilých klientov a modifikácie k cvikom
 • Pohybové pilates princípy – pohyblivosť a stabilita ramena (prehĺbenie si informácií )
 • Hodnotenie držania tela a posúdenie odchýlok od správneho držania tela
 • Povinnosti a kompetencie pilates inštruktora
 • Zostavenie cvičebného plánu, náplň, výber cvikov a následnosť cvikov
 • Ukážkové hodiny (pilates cvičenie na podložke pre začiatočníkov, pilates cvičenie na podložke pre mierne pokročilých)
 • Tréningové hodiny

Rozsah: 2 dni (sobota, nedeľa) cena 250,- eur

MAT 3 (cviky pre pokročilých a super pokročilých s pomôckami)

 • Základné pilates cviky pre pokročilých a super pokročilých klientov s pomôckami (valcom, kruhom, over ballom a thera bandom) a modifikácie k cvikom
 • Funkčné cvičenie pre horné a dolné končatiny, ktoré obohacujú cvičenie na podložke aby sa vyvinula sila a ohybnosť celého tela
 • Strečingové a myofasciálne cviky pre jednotlivé svalové skupiny
 • Zostavenie cvičebného plánu, náplň, výber cvikov a následnosť cvikov s pomôckami
 • Ukážkové hodiny (pilates cvičenie na podložke pre pokročilých)
 • Tréningové hodiny
 • Informácie k záverečným skúškam

Rozsah: 2 dni (sobota, nedeľa) cena 250,- eur

Podmienky k získaniu osvedčenia Balanced Body®USA MAT PILATES INSTRUCTOR:

 • Absolvovať 12 hodín anatómie pre inštruktorov
 • Absolvovať 64 vyučovacích hodín v jednotlivých častiach (víkendové štúdium)
 • Absolvovať 20 hodín „vlastné cvičenie“ (skupinové alebo individuálne cvičenie pilates v ktoromkoľvek zariadení kde sa cvičí pilates alebo vo Flow pilates centre, s.r.o. ako cvičenec)
 • Absolvovať 15 hodín skupinových cvičení ako pozorovateľ
 • Odučiť 35 hodín (odcvičiť napr. s rodinou, priateľmi atď.)
 • Vyplniť a zaslať prihlášku na záverečné skúšky
 • Úspešne absolvovať skúšku z anatómie a teoretickú a praktickú skúšku

Skúšky

 • Teoretický test, test z anatómie, praktická skúška, absolvovať hospitačné hodiny

Rozsah: 1 deň cena 100,- eur

Certifikáty:

 • Po absolvovaní záverečných skúšok absolvent získa medzinárodne platný certifikát ako kvalifikovaný inštruktor MAT PILATES od Balanced Body®USA

Miesto konania:

Flow pilates centrum, s.r.o. Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica

V prípade záujmu alebo otázok nás kontaktujte individuálne na info@flowpilates.sk alebo 0919 161 555

Newsletter

Dostávajte od nás aktuálne novinky a informácie ohľadom vzdelávania.